cli → zoo → alias

zoo alias delete

Delete an alias.

Options

alias
The alias to delete
-d/--debug
Print debug info
Default value: false
-h/--help
Print help

See also